Business Opportunities

Εδώ, μπορείτε να βρείτε επιχειρηματικές, εμπορικές, αναπτυξιακές και επενδυτικές προτάσεις τόσο στον ελληνικό όσο και στον διεθνή χώρο, καθώς και σχετική αρθρογραφία. Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας.

Πώς να καθορίσετε την αξία της επιχείρησής σας

 1. Business Opportunities
 2. »
 3. Πώς να καθορίσετε την αξία της επιχείρησής σας

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για μια σύγχρονη εκτίμηση της αξίας μιας επιχείρησης. Για παράδειγμα:

 • Μπορεί να χρειαστεί να πωλήσετε την επιχείρηση λόγω συνταξιοδότησης, υγείας, διαζυγίου ή για οικογενειακούς λόγους.
 • Μπορεί να χρειαστείτε χρηματοδότηση για επέκταση ή λόγω προβλημάτων ταμειακής ροής. Οι πιθανοί χρηματοδότες ή οι επενδυτές θα θέλουν να γνωρίζουν την αξία της επιχείρησης.
 • Μπορεί να προσθέτετε μετόχους (ή ένας ή περισσότεροι μέτοχοι ενδέχεται να επιθυμούν εξαγορά). Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να προσδιοριστεί η αξία της μετοχής.

Ανεξάρτητα από τον λόγο, η αξία που έχει η επιχείρησή σας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, και από την τρέχουσα κατάσταση της οικονομίας/αγοράς με σημείο αναφοράς και σύγκρισης τον ισολογισμό της επιχείρησής σας . Εάν, για παράδειγμα, έχουν πωληθεί πρόσφατα παρόμοιες επιχειρήσεις στην περιοχή σας, η αξία της επιχείρησής σας θα καθοριστεί σε μεγάλο βαθμό από την τιμή των προηγούμενων πωλήσεων.

Η αποτίμηση πρέπει να γίνει σωστά

Οι ιδιοκτήτες δεν πρέπει να κάνουν δική τους εκτίμηση για τις επιχειρήσεις τους. Αυτό είναι σαν να ρωτάς μια μητέρα να σου πει πόσο ταλαντούχο είναι το παιδί της. Ούτε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ούτε η μητέρα έχουν την απαραίτητη απόσταση και αντικειμενικότητα.

Ένας Εκτιμητής Επιχειρήσεων, ένας οικονομικός σύμβουλος, ακόμα και ένας εξειδικευμένος  λογιστής, θα χρησιμοποιήσει μια ποικιλία μεθόδων αποτίμησης των επιχειρήσεων για να καθορίσει μια δίκαιη αξία για την επιχείρησή σας, όπως:

 1. Προσέγγιση που βασίζεται σε περιουσιακά στοιχεία

Βασικά, αυτή η μέθοδος αποτίμησης συνθέτει όλες τις επενδύσεις στην επιχείρηση. Οι αποτιμήσεις των επιχειρήσεων βάσει περιουσιακών στοιχείων μπορούν να πραγματοποιηθούν σε συνεχή βάση ή σε βάση εκκαθάρισης.

 • Η προσέγγιση που βασίζεται σε στοιχεία ενεργητικού περιγράφει την καθαρή λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού της επιχείρησης και αφαιρεί την αξία των υποχρεώσεών της.
 • Μια μέθοδος που βασίζεται σε στοιχεία ρευστοποίησης ενεργητικού, προσδιορίζει τα καθαρά μετρητά που θα εισπραχθούν αν πωληθούν όλα τα περιουσιακά στοιχεία καθώς και τις υποχρεώσεις που πρέπει να αποπληρωθούν.

Η χρήση της προσέγγισης που βασίζεται σε στοιχεία ενεργητικού για την αποτίμηση μιας ατομικής επιχείρησης είναι πιο δύσκολη. Σε μια εταιρεία , όλα τα περιουσιακά στοιχεία ανήκουν στην εταιρεία και κανονικά θα συμπεριληφθούν στην πώληση της επιχείρησης. Τα περιουσιακά στοιχεία όμως σε ατομική επιχείρηση υφίστανται στο όνομα του ιδιοκτήτη και ο διαχωρισμός των περιουσιακών στοιχείων από επαγγελματική και προσωπική χρήση προκαλεί δυσκολίες.

Ένας δυνητικός αγοραστής της επιχείρησης θα πρέπει να διευκρινίσει ποια περιουσιακά στοιχεία ο ιδιοκτήτης προτίθεται να πουλήσει στο πλαίσιο της επιχείρησης.

 1. Προσέγγιση Αξίας Αποτελεσμάτων

Αυτή η μέθοδος αποτίμησης επιχειρήσεων βασίζεται στην ιδέα ότι η πραγματική αξία μιας επιχείρησης συνίσταται στην ικανότητά της να παράγει πλούτο στο μέλλον. Η πιο συνηθισμένη προσέγγιση αξίας κερδοφορίας είναι η κεφαλαιοποίηση κερδών προηγούμενων χρήσεων.

Με αυτήν την προσέγγιση, ο εκτιμητής καθορίζει ένα αναμενόμενο επίπεδο ταμειακών ροών για την εταιρεία χρησιμοποιώντας τα στοιχεία των προηγούμενων κερδών μιας επιχείρησης, τα εξομαλύνει για απρόβλεπτα έσοδα ή έξοδα και πολλαπλασιάζει τις αναμενόμενες εξομαλυμένες ταμειακές ροές με έναν συντελεστή κεφαλαιοποίησης.

Ο συντελεστής κεφαλαιοποίησης αντικατοπτρίζει το βαθμό απόδοσης που ένας αγοραστής αναμένει από την επένδυση, καθώς και ένα μέτρο του κινδύνου να μην επιτευχθούν τελικά τα αναμενόμενα κέρδη.

Το προεξοφλημένο μελλοντικό κέρδος είναι μια άλλη προσέγγιση κερδοφόρας αξίας στην αποτίμηση των επιχειρήσεων, όπου αντί του μέσου όρου των προηγούμενων κερδών χρησιμοποιείται ένας μέσος όρος της τάσης των προβλεπόμενων μελλοντικών κερδών και διαιρείται με τον συντελεστή κεφαλαιοποίησης.

Και πως προσδιορίζεται ο συντελεστής κεφαλαιοποίησης?

Αυτός συνήθως προσδιορίζεται με βάση την ιστορικότητα των αποτελεσμάτων, την καινοτομία της επιχείρησης, τα μερίδια αγοράς της, το μέγεθος και την τάση της αγοράς που κινείται αυτή η αγορά κλπ. Δεν είναι ένας τυχαίος αριθμός, αλλά ένας συντελεστής που προσδιορίζεται και τεκμηριώνεται από έναν ειδικό.

Η αποτίμηση μιας ατομικής επιχείρησης από πλευράς προηγούμενων κερδών μπορεί να είναι δύσκολη, καθώς η πίστη των πελατών συνδέεται άμεσα με την ταυτότητα του ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Οι υπάρχοντες πελάτες αναμένουν αυτόματα ότι ένας νέος ιδιοκτήτης θα προσφέρει τον ίδιο βαθμό εξυπηρέτησης και επαγγελματισμού.

Οποιαδήποτε αποτίμηση μιας ατομικής επιχείρησης πρέπει να περιλαμβάνει εκτίμηση του ποσοστού των πελατών που θα μπορούσαν να χαθούν υπό την αλλαγή ιδιοκτησίας. Σημειώστε ότι αυτό μπορεί να μετριαστεί σε πολλές περιπτώσεις, όπως όταν ένα αξιόπιστο μέλος της οικογένειας (το οποίο μπορεί να είναι ήδη εξοικειωμένο με τη λίστα πελατών) αναλαμβάνει την επιχείρηση .

 1. Προσέγγιση στην αγοραία αξία

Αυτή η μέθοδος επιχειρεί να αποτιμήσει την αξία της επιχείρησης συγκρίνοντας την με παρόμοιες επιχειρήσεις που έχουν πρόσφατα πωληθεί. Προφανώς, αυτή η μέθοδος βασίζεται περισσότερο σε κανόνες «παζαριού» και δεν μπορεί να λειτουργήσει ικανοποιητικά ακόμα και εάν υπάρχει επαρκής αριθμός παρόμοιων επιχειρήσεων για σύγκριση. Γιατί ακριβώς με αυτή την μεθοδολογία δεν λαμβάνονται υπ’ όψη τα θεμελιώδη μεγέθη αλλά μόνο τα φαινομενικά.  Η αποτίμηση της αξίας μιας ατομικής επιχείρησης με βάση την αγοραία αξία είναι ιδιαίτερα δύσκολη.

Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις Franchise;

Οι συμφωνίες δικαιόχρησης καθορίζουν γενικά τον τρόπο που μπορεί να πωληθεί ένα κατάστημα franchise και ποικίλλουν αναλόγως του δικαιοπαρόχου (franchisor). Αναφέρονται δε  αναλυτικά στο συμβόλαιο franchise. Ορισμένες συμβάσεις ορίζουν ότι οι δικαιοπάροχοι θα αγοράσουν απευθείας το franchise σας για μια σταθερή τιμή. Άλλες παρέχουν βοήθεια για την αποτίμηση και τον εντοπισμό ενός αγοραστή, καθώς είναι προς το συμφέρον τους να διασφαλίσουν ότι η επιχείρηση θα συνεχιστεί αδιάλειπτα. Σε κάθε περίπτωση όμως, όταν υπογράφετε μια τέτοια σύμβαση, δείτε προσεκτικά τι προβλέπεται στην περίπτωση λύσης της στνεργασίας

Ποια είναι η καλύτερη επιλογή?

Παρόλο που η Προσέγγιση Αξίας αποτελεσμάτων είναι η πιο δημοφιλής μέθοδος αποτίμησης των επιχειρήσεων, για τις περισσότερες επιχειρήσεις, κάποιος συνδυασμός μεθόδων αποτίμησης είναι ο σωστός τρόπος για να οριστεί η τιμή πώλησης.

Και το πρώτο βήμα που έχετε να κάνετε, είναι να επικοινωνήσετε με μια έμπειρη εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων, η οποία είναι σε θέση να σας συμβουλεύσει σχετικά με τις καλύτερες μεθόδους για να πωλήσετε με επιτυχία την επιχείρησή σας .

Σχετική Υπηρεσία από Μελέτες Χρηματοδότησης ή εξαγοράς:
 • Αποτίμηση εταιρείας ή έργου

Διαβάστε ακόμη

Μενού