Συμβουλευτική διοίκησης

Στρατηγικός & Λειτουργικός σχεδιασμός

Τεκμηριώνουμε την διαδικασία καθορισμού των μέσο / μακροπρόθεσμων στόχων, αξιολογώντας την παρούσα θέση της επιχείρησης, την αξία του δυναμικού της και των διαθέσιμων πόρων της. Συνθέτουμε τις επιμέρους δραστηριότητες τμημάτων και στελεχών (working plans) με σαφή περιγραφή των χρονικών, ποσοτικών και ποιοτικών προσδοκιών.

Διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων

Επισημαίνουμε του πιθανότερους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσει η επιχείρησή σας και συνθέτουμε σύνολο ενεργειών που θα αποτρέψουν μια αναπάντεχη δυσκολία ή θα την κάνουν διαχειρίσιμη. Δεδομένης της πολύ-ποικιλότητας των περιπτώσεων, η συσσωρευμένη εμπειρία σε συνδυασμό με την πολύ καλή γνώση του αντικειμένου είναι τα κυρίαρχα εργαλεία μετριασμού των κινδύνων.

Οικονομικές αναλύσεις

Οι αριθμοδείκτες μας βοηθούν να εκτιμήσουμε την εξέλιξη της επιχείρησης αλλά και την σύγκρισή της με την υπόλοιπη αγορά. Πρωταρχικός σκοπός μιας οικονομικής ανάλυσης είναι ο καθορισμός των καλύτερων δυνατών εκτιμήσεων και προβλέψεων για το μέλλον της επιχείρησης.

Performance management

Θέτουμε την διαδικασία διασφάλισης του συνόλου των δραστηριοτήτων της επιχείρησης έτσι ώστε οι επιμέρους επιτυχίες να συνθέτουν την επιτυχία του συνόλου με την βέλτιστη αποτελεσματικότητα. Η διαχείριση της απόδοσης (performance management) δεν επικεντρώνεται μόνο στο σύνολο του οργανισμού, αλλά και σε κάθε τμήμα και άτομα που συμμετέχουν στην υλοποίηση του προγράμματος.

Αξιολόγηση δομής και λειτουργίας προσωπικού

Εξετάζουμε κατά πόσο η λειτουργική δομή μιας εταιρείας ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών της καθώς και την επάρκεια των στελεχών στο συγκεκριμένο έργο που τους έχει ανατεθεί, συνθέτοντας στην συνέχεια πλάνο προσαρμογής της οργάνωσης αλλά και ανάπτυξης δεξιοτήτων του προσωπικού.

Εφοδιαστική αλυσίδα

Αξιολογούμε τη ροή των απαραίτητων αγαθών (α’ ύλες,εμπορεύματα, υπηρεσίες, αποθήκευση, μεταφορά, αποθέματα) σε θέματα ποιότητας, τιμής, χρόνου με σκοπό τη βέλτιστη ικανοποίηση του πελάτη στο ελάχιστο δυνατό κόστος.

Μενού